top of page

STATUT

Rozdział 1

Postanowienia ogólne


 

§ 1

1. Fundacja Nowych Ujęć, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Annę Pankiewicz zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym dnia 11 lipca 2011 przez notariusza – Annę Gąsienicę w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul. Lwowska 2a/38 pod numerem repertorium A 1745/2011


 

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

2. Fundację powołano na czas nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

 

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6

Celem Fundacji jest:

 • podejmowanie działań związanych z filmem oraz produkcją filmową które mogą się przyczynić do rozwoju nowych, ważnych dla kultury kierunków i stylów, które będą podnosić poziom i jakość filmów na arenie polskiego oraz światowego kina.

 • przywrócenie polskiego filmu animowanego do istnienia w powszechnej świadomości widzów, ze szczególnym uwzględnieniem jego obecności w kinie i telewizji;

 • wspieranie i upowszechnianie prywatnego mecenatu kultury i sztuki filmowej aby uniezależniać od odgórnego, państwowego finansowania produkcji filmowej, co wpłynie
  na znaczne rozszerzenie spektrum światopoglądowego i obyczajowego w realizowanych działaniach twórczych;

 • prowadzenie i wspieranie działalności społecznej i edukacyjnej na polu szeroko pojętej kultury i sztuki;

 • działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zainteresowanych profilem działalności Fundacji;

 • działania edukacyjne, wychowawcze i naukowe w zakresie szerzenia wiedzy o sztuce filmowej;

 • podejmowanie działań związanych z filmem, kulturą i sztuką skierowanych
  i odpowiadających na potrzeby osób niepełnosprawnych;

 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji;

 • prowadzenie działalności dobroczynnej

 

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. produkcję filmów i audycji telewizyjnych spełniających założenia i warunki Fundacji

b. wspieranie działalności twórców filmowych (reżyserów, scenarzystów, kompozytorów itd.)
w kraju i za granicą,

c. organizowanie i udział w działaniach promujących twórczość filmową

d. organizacja festiwali oraz przeglądów filmowych

e. organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac twórców w kraju i zagranicą,

f. wspieranie rozwoju edukacji filmowej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych

g. prowadzenie ziałalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,

h. prowadzenie działalności edukacyjnej

i. fundowanie stypendiów uzdolnionym studentom szkół filmowych oraz młodym reżyserom
i innym twórcom filmowym.

j. realizacja projektów o tematyce zgodnej z celami Fundacji

k. pozyskiwanie środków finansowych na działalność Fundacji

 

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji


 

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych), oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.


 

§ 9

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji osób prawnych,

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d. dochodów z majątku Fundacji,

e. odsetek bankowych,

f. działalności gospodarczej

g. dochodów z działalności odpłatnej

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§ 10

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach.

2. Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w sferze pożytku publicznego .
 

§ 11

Dla realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników oraz współpracować
z wolontariuszami.

 

Rozdział IV

Władze Fundacji

 

§ 12

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

§ 13

1. Fundator może być jednocześnie członkiem Zarządu.

2. Fundator może być prezesem Fundacji.


 

§ 14

1. W przypadku, gdy Fundator jest członkiem Zarządu Fundacji pełni on funkcję Prezesa Zarządu.

2. W sytuacji, gdy Fundator nie może lub nie chce pełnić funkcji członka Zarządu (Prezesa) podejmuje on decyzję o wyborze prezesa Fundacji.

 

Zarząd


 

§ 15

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych każdorazowo przez Fundatora. Jeżeli Fundator z przyczyn losowych nie może powołać lub odwołać członków Zarządu, osobą uprawnioną do powołania lub odwołania członków Zarządu jest Prezes Zarządu. Jeżeli Fundator jest jednocześnie Prezesem Zarządu i z przyczyn losowych nie może powołać lub odwołać członków Zarządu, uprawnienia te przejmuje Wiceprezes Zarządu.

2. Kadencja zarządu trwa 5 lat..

3.Członkowie zarządu mogą być wielokrotnie powoływani na swoje stanowiska.

4. Fundator ma prawo zmienić skład Zarządu w każdym czasie.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce prezesa Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu.

6. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków członka zarządu, Fundator na wniosek pozostałych członków Zarządu może odwołać członka Zarządu.

7. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji

 

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji

c. realizacja celów statutowych,

d. sporządzanie planów pracy i budżetu,

e. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

f., podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

g. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

h. zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami

i. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji

 

 

§ 17

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej trzy dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu a w razie nieobecności Prezesa decyduje głos Wiceprezesa Zarządu. Dla ważności głosowania niezbędny jest udział co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

 

Sposób reprezentacji


 

§ 18

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji dot. zobowiązań przekraczających kwotę 50 000PLN (pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100) składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie w tym Prezes Zarządu.

 

 

Rozdział V
Zmiana statutu lub celu

 

§ 19

1. Zmiana statutu lub celu Fundacji może nastąpić zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. Zmiana statutu dotycząca celu Fundacji może polegać na poszerzeniu lub uzupełnieniu celu bez naruszenia jego istotnych założeń.

2. Zmiana celu działania Fundacji wymaga zgody Fundatora.

 

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 20

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury
i dziedzictwa narodowego.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 

 

Podpisano:

 

Anna Pankiewicz

 

 

Kraków, 4 stycznia 2012 Fundator - Prezes Zarządu

bottom of page